لغو مجوز کار خبرنگاران رویترز در ایران

خبرگزاری رویترز می گوید دولت ایران مجوز فعالیت کارکنان دفتر این خبرگزاری در تهران را لغو کرده است.

به گزارش خبرگزاری رویترز، جلوگیری از فعالیت این خبرنگارها بعد از انتشار یک ویدئو از تمرین زنان رزمی کار در ایران صورت گرفته است. رویترز می گوید ابتدا این ویدئو را با عنوان "تمرینِ سه هزار نینجای زن، آدمکشان ایران" منتشر کرده بود، اما بعد با شکایت باشگاه ورزشی، عنوان آن را به "تمرین سه هزار نینجای زن در ایران" تغییر داد.

به گزارش رویترز، یازده نفر در دفتر این خبرگزاری در تهران کار می کردند و وزرات ارشاد کارت خبرنگاری همه آنها را پس گرفته است.