۱۴۷ نفر در یک هفته درگیری‌های قبیله‌ای لیبی کشته شدند

رئیس دولت انتقالی لیبی می‌گوید میان گروه‌های رقیب در شهر سبها در جنوب این کشور، آتش بس برقرار شده است.

یک هفته درگیری‌های قبیله‌ای ۱۴۷ کشته بر جای گذاشته است.

عبدالرحیم عبد الحفیظ الکیب، رئیس دولت انتقالی لیبی گفته است آرامش در منطقه برقرار شده و نیروهای دولتی در مناطق مهم این شهر حضور داشته و به نگهبانی مشغولند.