پیشروی شورشیان مالی در شمال این کشور ادامه دارد

در مالی شورشیان توارگ پس از پیشروی های نظامی اخیر، از محاصره شهر تیمبوکتو خبر داده اند.

گزارش ها از شنیده شدن صدای تیراندازی های شدید و فرار نیروهای دولتی حکایت دارد.

شورشیان توارگ پیش از این موفق شده بودند که کنترل شهر کلیدی گائو، که بزرگترین مرکز نظامی در شمال کشور است را در اختیار بگیرند.

به گفته خبرنگار بی‌بی‌سی در آفریقای غربی، در صورتی که شورشیان توارگ شهر تیمبوکتو را به تصرف در آورند، موفق شده اند که آخرین شهر اصلی در شمال مالی را در اختیار بگیرند که این به معنای آن است که آنها یک گام اساسی به سوی خودمختاری که خواسته اصلی شان است برداشته اند.

مالی دو برابر خاک فرانسه وسعت دارد و با هفت کشور آفریقایی هم مرز است.