هزاران نفر در هنگ کنگ دست به تظاهرات زدند

هزاران نفر در هنگ کنگ علیه "دخالت‌های دولت چین" در روند انتخاب رئیس شورای اجرایی این منطقه دست به تظاهرات زدند.

سازمان دهندگان این تظاهرات که روز گذشته برگزار شد، گفتند بیش از ۱۵ هزار نفر در این تظاهرات شرکت داشتند.

تظاهرکنندگان خواهان انتخاب رئیس شورای اجرایی این منطقه با رای گیری مستقیم شدند.

در حال حاضر یک هیات، رئیس شورای اجرایی را انتخاب می کند که معترضان می گویند اکثر اعضای آن را افراد وفادار به دولت چین تشکیل می دهند.

پلیس برای متفرق کردن تظاهرکنندگان از گاز فلفل استفاده کرد.

سی وای لیونگ، مشاور سابق دولت چین گفته است از حق مردم برای بیان نظراتشان حمایت می کند.

او در ماه مارس در یک انتخابات جنجالی به عنوان رئیس شورای اجرایی هنگ کنگ انتخاب شد و دوره او از ژوئیه امسال آغاز می شود.

رئیس شورای اجرایی در هنگ کنگ، رئیس دولت این جزیره محسوب می شود.