’القاعده در آفريقا به دنبال همدست می گردد‘

به گزارش يک سازمان غير انتفاعی در لندن، با تضعيف رهبری مرکزی سازمان القاعده، اين سازمان برای بازگرداندن قدرت خود، در کشورهای آفريقايی به دنبال همدست می گردد.

طبق این گزارش، القاعده به سازماندهی خود ادامه داده و بر گروههای اسلامی محلی تاثیر می‌گذارد تا جبهه جنگ و جنگ‌های جدیدی را در جهان به راه اندازد.

این گزارش از بی‌ثباتی در کشورهای آفریقایی از مالی در غرب آفریقا تا نیجر و نیجریه و سومالی و کنیا در شرق این قاره صحبت می کند.

اما این گزارش تایید می‌کند که اختلاف‌هایی بین اهداف القاعده و گروه‌های آفریقایی وجود دارد.