’سيستم بهداشتی ايران مانع از رسيدگی به سالخوردگان است ‘

سازمان بهداشت جهانی هشدار داده است که آمادگی کافی برای رسيدگی و مراقبت از سالخوردگان در کشورهايی که درآمد متوسط و پايين دارند، وجود ندارد.

به گزارش اين سازمان اين مشکل با سرعت رو به افزايش است.

سازمان بهداشت جهانی می گويد اين مشکلات در ايران، کوبا و مغولستان ديده می شود.

اين کشورها در گذشته با مشکلاتی مانند عفونت روبه رو بودند، اما اکنون مشکل آنها سيستم بهداشتی ضعيفی است که مانع مراقبت از سالخوردگانی می شود که به بيماريهای قلبی، سرطان، مرض قند و فراموشی مبتلا هستند.