استرداد "قاچاقچی" مکزیکی به آمریکا

مکزیک یکی از بزرگ ترین قاچاقچی های مواد مخدر در این کشور را به آمریکا تحویل داده است.

خسوس زامبادا متهم است که ۱۲۰ تن کوکائین به ارزش ده میلیارد دلار را از مکزیک به آمریکا قاچاق کرده است.

مقام های قضایی آمریکا آقای زامبادا را متهم کرده اند که از رهبران کارتل مخوف سینالوآ است.

به گفته مقام های قضایی مکزیک، آقای زامبادا با هوایپما از یک زندان امنیتی در نزدیکی مرز آمریکا به نیویورک فرستاده شد.

فیلیپه کالدرون، رئیس جمهوری مکزیک وعده داده است همه رهبران گروه های تبهکار و قاچاقچی مواد مخدر را تا پایان دوره ریاست جمهوری خود بازداشت کند.