رسوایی مالی به استعفای رهبر حزب جدایی طلب ایتالیا انجامید

اومبرتو بسی، رهبر یکی از احزاب دست راستی ایتالیا استعفا کرد.

رهبر حزب جدایی طلب نرترن لیگ (لیگ شمالی) در پی آن آستعفا داد که رسوایی مالی در درون این حزب از شهرت و اعتبار او به شدت کاست.

اومبرتو بسی که خود پایه گذار و رهبر حزبش بود متهم شده که از بودجه حزب برای مصارف شخصی و خانوادگی اش استفاده کرده است.

خزانه دار حزب نرترن لیگ اکنون تحت بازجویی قرار داد اما آقای بسی تمامی ادعاهای مطرح شده علیه خود را تکذیب کرده است.