پاپ بندیکت: کشیش‌های مخالف آموزه‌های کلیسا تحمل نخواهند شد

پاپ بندیکت شانزدهم، رهبر کاتولیک‌های جهان، هشدار داده است که کشیش‌های زیرمجموعه کلیسای کاتولیک که آموزه‌های بنیادین این کلیسا را زیر سوال ببرند، تحمل نخواهند شد.

تجرد کشیشان و ممنوعیت انتصاب زنان به عنوان کشیش از جمله آموزه‌های بنیادین کلیسای کاتولیک خوانده می‌شود.

پاپ بندیکت گفته است که این مخالفان، در حال به چالش کشیدن تصمیم‌های صریحی هستند که از سوی مراجع و مقامات مرکزی کلیسا اتخاذ شده‌اند.

گروهی از کشیش‌های اتریشی، خواهان اقداماتی تبلیغی و هماهنگ برای نافرمانی به منظور ثبت و به تصویب رساندن تغییراتی در کلیسا شده‌اند.