جستجو برای یافتن ۱۳۰ مدفون شده در بهمن در پاکستان

ارتش پاکستان جستجو ها برای پیدا کردن بیش از ۱۳۰ نفر را که در اثر سقوط بهمن ناپدید شده اند، آغاز کرده است.

ژنرال ارشد عطار عباس گفته که اکثر مدفون شدگان سربازان هستند و نیروهای ارتشی در تلاش برای حفاری و نجات زنده ماندگان احتمالی اند اما تا لحظه مخابره این خبر هنوز هیچکدام از مدفون شدگان را نیافته اند.

این بهمن در دامنه یکی از ارتفاعات کوههای هیمالیا و بخشی از آن که در پاکستان واقع شده روی داده است.

این منطقه که کوه یخ سیاچن نامیده می شود به مرتفعترین منطقه جنگی جهان شهرت دارد.

ناحیه ای مرتفع و سردسیری که سالهاست مورد مناقشه ارضی میان هند و پاکستان است.