کناره گیری رئیس جمهوری مالی در توافق با رهبران کودتا

آمادو تومانی رئیس جمهوری مالی رسما از مقام خود استعفا داده است که بخشی از معامله ای با رهبران کودتا برای پایان دادن به بحران در این کشور آفریقای غربی است.

جبریل باسول وزیر خارجه بورکینا فاسو که میانجیگر بین المللی در بحران مالی است تایید کرد که استعفانامه رئیس جمهوری تسلیم شده است.

این استعفا راه را برای کناره گیری رهبران کودتا و به قدرت رسیدن رئیس پارلمان باز می کند.

این تحولات درحالی است که مالی شاهد یک شورش جدایی طلبانه در شمال کشور بوده است.

این شورش ها پس از کودتای افسران ارتش در روز ۲۲ مارس تشدید شد.

شورشیان دولت را به ناکارآمدی در مقابله با شورشیان متهم می کردند اما پس از کودتا بخش های وسیعی به دست شورشیان افتاد.