گشایش میدان سرخ به روی معترضان روس

مقام های روسیه به مخالفان اجازه داده اند به طور آزادانه در اطراف میدان سرخ در مسکو گردش کنند اما مانع گروهی برای نصب چادر شد.

شماری از معترضان با نمادهای خود شامل روبان سفید یا گل های سفید در این میدان که کاخ کرملین بر آن مشرف است حاضر شدند.

بعضی در اعتراض به آنچه تقلب در انتخابات های اخیر می دانند اعلامیه هایی پخش کردند.

پلیس فقط مانع سه نفر که قصد نصب چادر را داشتند شد.

یکی از آنها که یک فعال محیط زیست بود دستگیر و بعد آزاد شد. ظاهرا او به دادگاه فراخوانده شده.

در جریان انتخابات ماه های دسامبر و مارس معترضان اجازه تظاهرات در میدان سرخ را نداشتند.

این میدان هفته پیش زمانی که فعالان برای تجمع در آنجا کوشیدند به روی آنها بسته شد.