تعلیق فعالیت هیات تدوین پیش نویس قانون اساسی مصر

دادگاهی در مصر دستور داده است که فعالیت هیات بررسی و تدوین پیش نویس قانون اساسی تا پایان رسیدگی به شکایت گروهی از اعضای لیبرال و سکولار پارلمان در مورد وابستگی حزبی اعضای این هیات به حالت تعلیق درآید.

ماه گذشته پارلمان جدید مصر، که اکثریت کرسی های آن در اختیار احزاب اسلامگرا هستند، رای داد که حدود هفتاد عضو از یکصد عضو هیات توسط این احزاب برگزیده شوند اما نمایندگان لیبرال مجلس این تصمیم را به منزله تلاش در به انحراف کشاندن روند تدوین قانون اساسی دانسته اند.

یکی از مهمترین وظایف هیات تدوین قانون اساسی جدید مصر تعیین نقش قوانین شرعی در این کشور است.