عضو نهضت مقاومت فرانسه در برابر آلمان نازی در گذشت

ریمون اوبراک، یکی از آخرین بازماندگان نهضت مقاومت فرانسه در زمان اشغال خاک آن کشور توسط آلمان نازی در خلال جنگ دوم جهانی، در سن نود و هفت سالگی در یک بیمارستان نظامی فرانسه درگذشته است.

آقای اوبراک از جمله پیشگامان نهضت مقاومت در جنوب فرانسه بود که فعالیت خود را با انتشار جزوه های تبلیغاتی آغاز کرد و بعدا با تشکیل گروه های زیرزمینی شبه نظامی، به یکی از پیشگامان مقابله مسلحانه علیه نیروهای اشغالگر تبدیل شد.

در سال 1943، ریمون اوبراک همران با ژان مولن، رهبر جنبش مقاومت، توسط ماموران گشتاپو بازداشت شد و اگرچه ژان مولن در زیر شکنجه جان سپرد، اما هنگام انتقال ریمون اوبراک، همسرش به خودروهای حامل زندانیان حمله کرد و توانست شوهرش را نجات دهد.