افزایش هزینه استقراض دولت ایتالیا

دولت ایتالیا با هزینه بالاتری برای استقراض از بازارهای مالی جهان مواجه شده و خریداران اوراق قرضه دولتی این کشور خواستار دریافت نرخ بهره دو و هشتاد و چهارصدم درصد شده اند که تقریبا دوبرابر نرخ مورد تقاضا در ماه مارس سال گذشته است.

به گفته تحلیلگران، بازارهای مالی صرفا نگران وضعیت ایتالیا نیستند بلکه چشم انداز اقتصادی اسپانیا را نیز با نگرانی تلقی می کنند که ناشی از عدم اطمینان نسبت به توانایی دولت آن کشور در بازپرداخت دیون دولتی است.

سال گذشته، دولت ها در هر دو کشور ایتالیا و اسپانیا، که عضو حوزه یورو هستند، تغییر یافتند اما دولت های جدید نیز نتوانسته اند به سادگی سیاست های ریاضت اقتصادی را به اجرا بگذارند و باعث جلب اطمینان بازارهای مالی شوند.