رویارویی ناو جنگی فیلیپینی و کشتی چینی

دولت فیلیپین می گوید یکی از ناوهای اصلی جنگی اش با چند کشتی گارد ساحلی چین در دماغه شوآل در جنوب چین رودر رو شدند.

دولت فیلیپین می گوید ناو جنگی اش تلاش داشته است ماهی گیران چینی را دستگیر کند، اما توسط کشتی های چینی متوقف شده است.

هر دو کشور ادعای مالکیت دماغه شوآل واقع در شمال غربی فیلیپین را دارند.

دولت فیلیپین گفته است از حاکیمت ارضی خود در این منطقه دفاع خواهد کرد.