گونتر گراس اسرائیل را به حکومت های دیکتاتوری تشبیه کرد

گونتر گراس، شاعر و نویسنده آلمانی اقدام دولت اسرائیل در ممنوعیت ورود او به این کشور را با حکومت های دیکتاتوری آلمان شرقی و برمه مقایسه کرده است.

آقای گراس که از برندگان جایزه نوبل در ادبیات است، پس از سرودن شعری که از اسرائیل به عنوان بزرگ ترین تهدید برای امنیت خاورمیانه نام برد از ورود به این کشور منع شد.

گونتر گراس که ۸۴ سال سن دارد، در مقاله خود نوشت که "تاکنون سه بار ممنوع الورود شده است."

به نوشته آقای گراس او پیش تر از ورود به آلمان شرقی و برمه منع شده بود و این کار را "روش معمول دیکتاتوری ها" دانسته است.

آقای گراس در مقاله خود نوشت که وزیرکشور اسرائیل که یک دموکراسی است او را همانند رئیس پلبس مخفی آلمان شرقی بر مبنای سروده هایش ممنوع الورود کرده است.

به نوشته گونتر گراس، آلمان شرقی دیگر وجود ندارد و "اسرائیل هم به عنوان یک قدرت اتمی که تحت هیچ نظارتی نیست، خودش را بالاتر از دیگران می بیند و تاکنون به نصیحت ها بی توجه بوده است."

به نوشته آقای گراس، از این سه کشور تنها می توان به برمه اندکی امیدوار بود.

گونتر گراس در سروده اخیرش که "چه باید گفت" نام دارد از حمله پیشدستانه اسرائیل به ایران و راه اندازی جنگی جدید در جهان ابراز نگرانی کرده است.