راه اندازی بانک اطلاعات دی‌‌ان‌‌ای در اسپانیا

دولت اسپانیا یک بانک اطلاعات دی‌ان‌ای راه اندازی کرده است تا هزاران کودک را که در سال‌های دیکتاتوری فرانکو از خانواده هایشان جدا شدند، به خانواده‌هایشان بازگرداند.

این کودکان در فاصله سال‌های ۱۹۴۰ تا ۱۹۹۰ از مادرانشان جدا شده و سپس یا از طریق قاچاق به کشورهای دیگر فرستاده می شدند و یا به طور غیر قانونی به پرورشگاه ها سپرده می شدند.

دولت اسپانیا می گوید این بانک را برای بازگرداندن این کودکان به خانواده هایشان راه اندازی می کند.

در دهه ۱۹۳۰ کودکان زیادی که به عقیده دولت فرانکو والدین 'مناسبی' نداشتند از خانواده هایشان جدا شده و در خانواده های 'بهتر' قرار داده می شدند. ایدئولوژی، دلیلی مهم برای انتخاب کودکانی بود که باید در خانواده های 'بهتر' قرار می گرفتند.

اگر این کودکان به خانواده های ضد فرانکویی، فقیر، جوان یا زنانی که ازدواج نکرده بودند تعلق داشتند، تحت مراقبت افراد دیگر در می‌آمدند.

اکنون مشخص شده است که طبق این قانون صدها نوزاد توسط راهبه‌ها، پزشکان، پرستاران و امدادگران دزدیده و فروخته شده بودند.