رشد اقتصادی چین کاهش یافته است

رشد اقتصادی چین، به عنوان دومین اقتصاد جهان کاهش یافته است.

نرخ رشد اقتصادی این کشور در سه ماه اول سال جاری ۸.۱ درصد بوده که پائین ترین رقم در سه سال گذشته بوده است.

این رقم که بسیار پائین تر از چیزی است که برآورد شده بود، موجب نگرانی شرکت ها و سرمایه گذاران در سراسر جهان شده است.

بسیاری از این شرکت ها در بحران اقتصادی جهانی در سال های اخیر به اقتصاد و صادرات از چین که وضع اقتصادی نسبتا مطلوبی داشت، متکی بودند.