گروگان گيری در زندانی در برزيل

در جریان یک درگیری در یک زندان در برزیل، صدها زندانی، ۱۲۸ نفر ارا به گروگان گرفتند و سپس آنها را آزاد کردند.

صدها زندانی خود را به چاقو و تفنگ مسلح کرده و به ماموران زندان حمله کردند.

آنها ماموران زندان را به بدرفتاری با آنها متهم کردند.

برخی از این گروگانها زنان و کوکانی بودند که به دیدار اقوام خود رفته بودند.