دستگيری ۸ مرد به اتهام فروش اینترنتی مواد مخدر

هشت مرد به اتهام فروش مواد مخدر از طریق اینترنت به سه هزار نفر در آمریکا و ۳۴ کشور دیگر جهان دستگیر شده اند.

به گفته هیئت منصفه عالی فدرال در لس آنجلس، این گروه به نام فارمرز مارکت (The Farmer’s Market) از شبکه کامپیوتری تی او آر، که به افراد اجازه می دهد با هم به طور ناشناس مکالمه کنند، استفاده می کردند.

مقامات می گویند دستگیر شدگان به گرداندن یکی از شیکترین بازارهای اینترنتی متهم هستند و گفته می شود محاکمه آنها اولین از نوع خود خواهد بود.

شش نفر از دستگیر شدگان در شهرهای مختلف آمریکا، یک نفر در هلند و یک نفر در کلمبیا دستگیر شدند.

ممکن است هر کدام از آنها به حبس ابد محکوم شوند.