کتابخانه بریتانیا قدیمی ترین کتاب اروپایی موجود را خرید

کتابخانه بریتانیا نسخه ای از انجیل به روایت یوحنا را که به زبان لاتین در قرن هفتم میلادی نوشته شده و قدیمی ترین کتاب اروپایی است که به طور کامل برجای مانده، به مبلغ چهارده میلیون دلار خریداری کرده است.

این کتاب در قرن هفتم میلادی تحریر شده و احتمالا حدود سال ۶۹۸ در تابوت کوذبرت قدیس در مقبره او واقع در جزیره کوچکی در شمال شرق انگلستان قرار داده شدو در سال ۱۱۰۴ که تابوت باز شد، به دست آمد.

انجیل کوذبرت، که از آن به عنوان یکی از مهمترین کتاب های قدیمی موجود در جهان نام برده شده است، به فرقه مسیحیان یسوعی تعلق داشت و از حدود سی سال پیش به امانت نزد کتابخانه بریتانیا قرار داده شده بود.