آمریکا تحریم های برمه را کاهش می دهد

دولت آمریکا قصد دارد تحریم های مالی علیه برمه را کاهش دهد.

براساس این تغییرات، معاملات مالی در حمایت از بعضی فعالیت های انساندوستانه و غیرانتفاعی ممکن خواهد شد.

وزارت دارایی آمریکا این مساله را سه شنبه اعلام کرد که بخشی از تلاش برای پاداش دادن به اصلاحات دموکراتیک جاری در آن کشور است.

محدودیت های مالی بر مناسبات ورزشی و "پروژه های غیرتجاری توسعه که مستقیما به نفع مردم برمه انجام می شود" لغو خواهد شد.

این تازه ترین گام در روند تخفیف فشار بین المللی بر برمه است.

فرآیند اصلاحات دموکراتیک در نوامبر ۲۰۱۰ با انتخاب یک دولت به ظاهر غیرنظامی اما مورد حمایت نظامیان شروع شد.

این فرآیند در روز اول آوریل طی یک انتخابات فرعی که شاهد ورود شماری از سیاستمداران مخالف به پارلمان بود دنبال شد.