خطر فوران آتشفشانی در مکزیک

در پی بیرون زدن خاکستر و بخار از آتشفشان عظیم پوپوکاتپل در مکزیک، دولت خواستار هوشیاری بیشتر مردم شده است.

چندین مدرسه در اطراف این قله ۵۴۵۰ متری به عنوان اقدامی احتیاطی تخلیه شد و پناهگاه هایی آماده شده است.

مرکز ملی پیشگیری از فاجعه ها، درجه زنگ خطر را از بالا برده است.

این آتشفشان در حدود ۷۰ کیلومتری مکزیکو سیتی قرار دارد و در روزهایی که هوا صاف است از پایتخت دیده می شود.

یکی از ساکنان شهری در ۱۲ کیلومتری آتشفشان به خبرگزاری فرانسه گفت که صدای "غرش" آن از آنجا شنیده و نیروی آن گاه احساس می شود.

مقام ها گفتند که احتمال دارد زنگ خطرها برای چند هفته یا چند ماه همچنان برقرار بماند.

.