سهامداران بانک آمریکایی پاداش مدیر عامل را رد کردند

دارندگان پنجاه و پنج درصد از سهام بانک آمریکایی سیتی گروپ با پیشنهاد پرداخت مبلغ پانزده میلیون دلار به عنوان پاداش سالانه به ویکرام پاندیت، مدیرعامل این بانک مخالفت کرده اند.

در حالیکه پاداش های سالانه مدیران ارشد بانک ها در آمریکا و بسیار دیگری از کشورهای غربی مورد انتقاد شدید مردم قرار گرفته، این نخستین بار است که سهامداران یک بانک آمریکایی علیه چنین پرداخت هایی دست به مخالفت می زنند.

رای مخالف سهامداران، که الزام آور نیست، یک روز پس از آن ثبت شد که آقای پاندیت گفته بود که سود سهام این بانک در سال جاری افزایش نخواهد داشت.