عذرخواهی پادشاه اسپانیا به خاطر سفر تفریحی به آفریقا

خوان کارلوس، پادشاه اسپانیا، به خاطر سفر تفریحی به آفریقا در زمانی که بسیاری از هموظنانش به خاطر بحران اقتصادی، با مشکل مواجه هستند از مردم خود عذرخواهی کرده است.

پادشاه اسپانیا که در جریان این سفر دچار شکستگی لگن خاصره شده، هنگام خروج از بیمارستان گفت که از انجام این سفر تفریحی متاسف است.

گزارش هایی نیز در این مورد انتشار یافته که پادشاه اسپانیا در طول این سفر، در کشور بوتسوانا به شکار فیل رفت که با انتقاد کسانی مواجه شده که گفته اند چنین رفتاری با موقعیت پادشاه به عنوان رئیس یک موسسه خیریه حمایت از حیات وحش منافات داشته است.