تاکید مجدد ایران بر حاکمیت بر ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک

ایران در نامه ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد بر حاکمیتش بر جزایر سه گانه این کشور در خلیج فارس تاکید کرده است. نماینده ایران در سازمان ملل متحد ادعاهای عربستان سعودی و امارات متحده عربی را رد کرده و گفته این جزایر جزء جدانشدنی از ایران است و سفر رئیس جمهوری ایران به جزیره ابوموسی در چارچوب حق حاکمیت این کشور انجام شده است.

در این نامه، ادعاهای وزیران امور خارجه عربستان سعودی و امارات متحده عربی در مورد این سه جزیره بی اساس خوانده شده است.

سفر هفته گذشته محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری ایران به ابوموسی باعث اعتراض دولت امارات متحده عربی شد که نسبت به این جزیره، و دو جزیره تنب بزرگ و تنب کوچک، ادعای ارضی دارد.

روابط امارات متحده عربی و ایران طی سال‌های اخیر بر سر مالکیت سه جزیره تنب کوچک، تنب بزرگ و ابوموسی تنش آمیز بوده است.

ایران می گوید مالکیتش بر این جزایر قابل مذاکره نیست اما در عین حال برای گفتگو با امارات برای رفع آنچه سؤتفاهم ها خوانده، آماده است.

ابوموسی در تقسیمات کشوری ایران، جزو استان هرمزگان محسوب می شود.