'۱۷۱پرونده انفصال از خدمت مدیران دولتی در دیوان عدالت اداری'

محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری گفته که پرونده ۱۷۱ انفصال از خدمت مدیران در شعب آن وجود دارد.

آقای منتظری به خبرگزاری فارس گفته که "در حال حاضر ۱۷۱ پرونده از وزارتخانه ها و دستگاههای اجرایی در شعب دیوان عدالت اداری داریم که درخواست اعمال ماده ۳۷ شده است و این ماده مربوط به مدیرانی است که به حکم صادره عمل نکرده و در مقابل حکم تمرد کرده و درخواست انفصال آنها شده است."

دیوان عدالت اداری یکی از نهادهای وابسته به قوه قضائیه است که وظیفه رسیدگی به شکایت های مردم از نهادهای دولتی، رسیدگی به رویه های متضاد و ناهماهنگ در سازمان های دولتی و ابطال مصوبات مغایر قانون را برعهده دارد.

بر اساس قانون، مدیران نهادهای دولتی (وزارتخانه ها، سازمان ها و نهادهای انقلابی) مکلف به اجرای احکام دیوان عدالت اداری هستند و در صورتی که آن را اجرا نکنند به انفصال از خدمات دولتی محکوم می شوند.

آقای منتظری گفته که "سیاست ما بر این مبنا نیست که بر اساس اسم و رسم به سرعت مدیری را منفصل کنیم هر چند طبق قانون چنین اجازه ای به ما داده شده است."

رئیس دیوان عدالت اداری گفته که این پرونده ها مربوط به ۲۵ نهاد و دستگاه دولتی است و "حدود ۷۱ پرونده مربوط به دو دستگاه است."