نمایندگان حزب سوچی جلسه اول پارلمان را تحریم می کنند

آنگ سن سوچی رهبر حزب دموکراسی خواه برمه در جلسه بازگشایی پارلمان این کشور در روز دوشنبه حضور نخواهد یافت که به محتوای سوگند وفاداری نمایندگان مربوط می شود.

خانم سوچی از جمله ۴۳ عضو حزب "لیگ ملی دموکراسی" (ان ال دی) است که در انتخابات میان دوره ماه آوریل به پارلمان راه یافتند.

این حزب خواهان ادای سوگندی است که براساس آن نمایندگانش به قانون اساسی کشور که به گفته آنها غیردموکراتیک است ادای "احترام" می کنند نه اینکه "حافظ" آن خواهند بود.

قانون اساسی برمه توسط حاکمان سابق نظامی تدوین شده است.

اون کایینگ سخنگوی "ان ال دی" که جزو راه یافتگان به پارلمان است به سرویس برمه ای بی بی سی گفت: "فقط زمانی که عبارت بندی سوگند عوض شد ما خواهیم توانست در پارلمان حاضر شویم."