نماینده مجلس: تشکیل استان خلیج فارس در مجلس مطرح می‌شود

در ادامه تاکید مقام های ایرانی بر حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه در خلیج فارس، یک نماینده مجلس ایران از تهیه طرحی برای تشکیل "استان خلیج فارس" در مجلس ایران خبر داده است.

ولی اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ، ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺷﻮراها و ﺳﯿﺎﺳﺖ داﺧﻠﯽ ﻣﺠﻠﺲ به خبرگزاری فارس گفت: در آﺳﺘﺎﻧﻪ روز ﻣﻠﯽ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﮐﻪ ھﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ اﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ﻃﺮﺣﯽ را ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ اﺳﺘﺎن ﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار دھﻨﺪ.

او گفت که قرار است مرکز این استان توریستی - فرهنگی، ابوموسی باشد.

آقای اسماعیلی گفت: "در اﯾﻦ ﻃﺮح ﻧﺎم 'اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ' ﺑﻪ 'ﺑﻮﻣﻮﺳﯽ' ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ 'ﺑﻮﻣﻮﺳﯽ' در واﻗﻊ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﺑﻮم ﯾﻌﻨﯽ ﻣﮑﺎن و ﻣﻮﺳﯽ ﮐﻪ ھﻤﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﭼﺮا ﮐﻪ اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ﯾﮏ ﻧﺎم ﺟﻌﻠﯽ اﺳﺖ."

او اﻓﺰود: "ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ا ﯾﻦ اﺳﺘﺎن ھﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽھﺎﯾﯽ ﮐﻪ از آﺳﻤﺎن اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﮐﻪ ھﻨﮕﺎم ﻋﺒﻮر از آﺳﻤﺎن اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ھﻢ ﻧﺎم اﯾﻦ اﺳﺘﺎن را ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ."

چندی پیش سفر محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری ایران به جزیره ابوموسی باعث اعتراض دولت امارات متحده عربی شد که نسبت به این جزیره، و دو جزیره تنب بزرگ و تنب کوچک، ادعای ارضی دارد.

ایران می گوید مالکیتش بر این جزایر قابل مذاکره نیست اما در عین حال برای گفتگو با امارات برای رفع آنچه سؤتفاهم ها خوانده، آماده است.