هنرپیشه برزیلی اشتباهی خودش را در صحنه دار زد

یک هنرپیشه برزیلی که در نقش یهودای اسخریوطی بازی می کرد در صحنه ای که می خواست خودکشی کند، به اشتباه خود را دار زد.

تیاگو کلیمک، ۲۷ ساله، در نقش یهودا، برای چهار دقیقه بر دار آویزان بود تا اینکه بقیه هنرپیشه ها احساس کردند که اوضاع خیلی طبیعی نیست.

آنها آقای کلیمک را به بیمارستان رساندند اما او بعد از چند روز در بیمارستان درگذشت.

پلیس در حال تحقیق است تا ببیند آیا قصدی در مرگ این هنرپیشه بوده یا خیر.