همه پرسی برای لغو مجازات اعدام در کالیفرنیا

با ارائه عریضه ای با امضای بیش از پانصد هزار تن از اهالی ایالت کالیفرنیا در آمریکا، قرار است موضوع لغو یا ابقای مجازات اعدام در این ایالت در ماه نوامبر سال جاری و هم زمان با رای گیری در انتخابات ریاست جمهوری، به همه پرسی گذاشته شود.

در صورت تایید پیشنهاد لغو مجازات اعدام، صدور حکم اعدام در این ایالت متوقف می شود و احکام سیزده محکوم به اعدام که در انتظار اجرای مجازات به سر می برند به حبس ابد تخفیف خواهد یافت.

آمریکا از جمله معدود کشورهای پیشرفته جهان است که صدور حکم اعدام در آن هنوز ملغی نشده هر چند تعدادی از ایالت های تشکیل دهنده این کشور اعدام را لغو کرده اند و در بقیه هم، این حکم معمولا فقط برای موارد خاصی از قتل عمد صادر می شود.