اتحادیه اروپا خواستار افزایش چشمگیر بودجه می‌شود

روز چهارشنبه، ۶ اردیبهشت (۲۵ آوریل)، کمیسیون اروپا - نهاد اجرایی اتحادیه اروپا - کلیات بودجه پیشنهادی خود برای سال ۲۰۱۳ را منتشر می کند و انتظار می رود این بودجه حاوی درخواست افزایشی قابل توجه در درآمد باشد.

به گفته مقامات اتحادیه اروپا، بودجه مورد نظر کمیسیون با هفت درصد افزایش به حدود یکصد و چهل میلیارد یورو می رسد، و تهیه کنندگان بودجه سال آینده گفته اند که افزایش مورد نظر آنان برای تامین هزینه مورد نیاز برای ایجاد زیرساخت ها و انجام تحقیقات ضرورت دارد.

طرح بودجه پس از مذاکره با نمایندگان بیست و هفت کشور تشکیل دهنده اتحادیه نهایی خواهد شد در حالیکه آلمان، که تامین کننده بخش عمده بودجه اتحادیه است، بر کاهش بودجه سالانه تاکید داشته است.