رای عدم اعتماد به دولت رومانی

دولت راست میانه رومانی، تنها دو ماه پس از به قدرت رسیدن، از پارلمان این کشور رای عدم اعتماد گرفت.

دولت میهایی رزوان اونگورانو به خاطر اجرای سیاست‌‌های ریاضت اقتصادی مورد انتقادات گسترده‌ای بود.

اکنون ترایان باسسکو، رییس‌جمهور رومانی، باید نخست‌وزیری جدید برای کسب رای اعتماد معرفی کند.

ویکتور پونتا، رهبر مخالفان، گفته است: "امروز عدالت درباره نظامی که از هر اسلحه‌ای برای اهداف خود بهره می‌گرفت اجرا شد".