متهم به بمب‌گذاری انتحاری در نیویورک، مجرم شناخته شد

فردی که متهم بود در سال ۲۰۰۹ میلادی می خواسته در متروی نیویورک بمبگذاری انتحاری کند، در دادگاهی در نیویورک مجرم شناخته شد.

این فرد که شهروند آمریکاست در بوسنی به دنیا آمده است. نام او آدیس مدونجنین، است.

او به دادگاه گفت که بعد از گرفتن تعلیمات مربوط به ساخت بمب در پاکستان، به آمریکا بازگشته بود و مجبورش کرده بودند که بمبی را با خود به درون مترو ببرد.

آقای مدونجنین ممکن است که به حبس ابد محکوم شود.