رهبر مخالفان برمه دوره نمایندگی خود را آغاز کرد

آنگ سان سوچی، رهبر طرفداران دموکراسی در برمه که به دلیل مخالفت با حاکمان نظامی این کشور بیست سال را در حبس خانگی گذرانده بود، دوره نمایندگی خود در پارلمان را آغاز کرده است.

با آزاد شدن فضای سیاسی در برمه، ماه گذشته حزب خانم سوچی در انتخابات میاندوره ای پارلمان شرکت کرد و توانست به پیروزی چشمگیری دست یابد.

نمایندگان این حزب در پارلمان نخست به دلیل ایراد به متن سوگندنامه، از حضور در جلسات خودداری کردند اما بعدا گفتند که به دلیل "منافع مردم برمه" تصمیم خود را تغییر داده اند.