محاکمه غیابی معاون رئیس جمهوری عراق به تعویق افتاد

محاکمه غیابی طارق هاشمی، از معاونان رئیس جمهوری عراق، به اتهام راه اندازی یک گروه مسلح تا هفته آینده به تعویق افتاده تا درخواست وکلای مدافع از پارلمان برای تشکیل یک دادگاه ویژه به منظور رسیدگی به این اتهام مورد بررسی قرار گیرد.

حکم بازداشت آقای هاشمی، که از سیاستمداران سرشناس سنی است، سال گذشته توسط نوری مالکی، نخست وزیر شیعی مذهب عراق صادر شد و آقای هاشمی نخست وزیر را به پرونده سازی با انگیزه های سیاسی متهم کرده است.

طارق هاشمی به منظور جلوگیری از بازداشت توسط نیروهای دولتی، نخست به منطقه کردستان عراق گریخت و سپس از آنجا به ترکیه رفت و در حال حاضر، در ترکیه به سر می برد.