سایت 'انصراف یا عدم انصراف' از دریافت یارانه در دسترس نیست

خبرگزاری فارس گزارش کرده است که سایت refahi.ir که سازمان هدفمندی یارانه ها برای اعلام انصراف یا عدم انصراف از دریافت یارانه نقدی تعیین کرده است، در آخرین روز از مهلت تعیین شده برای این منظور، بازهم از دسترس خارج شده است.

این سازمان از کسانی که پیامک توصیه به انصراف از دریافت یارانه نقدی را دریافت کرده بودند خواسته بود نظر خود در مورد قبول یا عدم قبول این توصیه را با مراجعه به این سایت اعلام دارند و روز دوشنبه ۱۲ اردیبهشت را به عنوان مهلت نهایی در این زمینه تعیین کرده بود.

ظاهرا کسانی هم که پیامک انصراف برای آنها ارسال نشده بود از بیم قطع شدن یارانه نقدی، با مراجعه به این سایت در صدد برآمدند "عدم انصراف" خود را اعلام دارند و کثرت مراجعان باعث شد که روز دوشنبه این سایت قابل دسترس نباشد و مهلت پیش بینی شده تا امروز، پنجشنبه ۱۴ اردیبهشت، تمدید شد.