تصويب ملی شدن کمپانی نفتی اسپانيايی توسط آرژانتين

کنگره آرژانتين ملی کردن کمپانی نفتی اسپانيايی وای پی اف را تصويب کرد.

اين تصمیم ماه گذشته توسط کريستينا فرناندز کرشنر، رئيس جمهوری آرژانتين اعلام شد و اکنون او می تواند با امضای این مصوبه، آنرا به قانون تبديل کند.

رئيس جمهوری آرژانتين می گويد بازگرداندن بزرگترين شرکت نفتی آرژانتين و در دست گرفتن کنترل آن ضروری و در تضمین کننده منافع ملی آرژانتین است.

اما اين اقدام باعث تيرگی روابط اسپانيا واتحاديه اروپا با آرژانتين شده است.