همدست قاتل اسحاق رابین از زندان اسرائیل آزاد شد

هاگایی عمیر، برادر و همدست ایگال عمیر که اسحاق رابین، نخست وزیر اسبق اسرائیل و از معماران روند صلح با فلسطینیان را به قتل رساند، پس از شانزده سال از زندان آزاد شده و گفته است که از اقدام خود احساس ندامت نمی کند.

اسحاق رابین در سال ۱۹۹۵ هنگام سخنرانی در اجتماع طرفداران صلح با فلسطینیان در شهر تل‌آویو به ضرب گلوله ایگال عمیر، از یهودیان متعصب، ترور شد. بسیاری از اسرائیلیان قتل آقای رابین را عامل از میان رفتن فرصت تاریخی دستیابی به صلح با فلسطینیان می دانند.

براداران عمیر هدف از ترور اسحاق رابین را جلوگیری از واگذاری اراضی اشغالی به فلسطینیان عنوان کردند زیرا، به اعتقاد آنان، خداوند این اراضی را به اسرائیلیان بخشیده است و فلسطینیان طی قرن ها، این سرزمین را "اشغال" کردند.