شکست سنگین دولت ائتلافی بریتانیا در انتخابات شوراهای محلی

نتایج اولیه شمارش آرا در انتخابات شوراهای محلی در مناطق انگلستان و ویلز در بربتانیا حاکی از شکست سنگین احزاب محافظه کار و لیبرال دموکرات - دو حزب تشکیل دهنده دولت ائتلافی - و موفقیت قابل توجه نامزدهای حزب کارگر است.

شمارش حدود نیمی از آرا حاکی از آن است که حزب محافظه کار تسلط خود بر تعدادی از شوراها را از دست داده و حزب لیبرال دموکرات سنگین ترین شکست انتخاباتی از زمان تشکیل این حزب را تحمل کرده در حالیکه شکست آنها عمدتا به نفع حزب کارگر - حزب اصلی مخالف - تمام شده است.

در انتخابات روز گذشته، علاوه بر انتخاب اعضای تعدادی شورای محلی، نظرخواهی در مورد تعیین شهردار انتخابی در چند شهر نیز انجام شد و ساکنان لندن نیز در رای گیری برای گزینش شهردار انتخابی پایتخت شرکت کردند.

رقابت اصلی برای سمت شهرداری لندن بین بوریس جانسون، شهردار کنونی از حزب محافظه کار، و کن لیوینگستون، شهردار سابق و نامزد حزب کارگر، جریان داشته است.