قتل ۹ نفر در جریان درگیری میان قاچاقچیان مواد مخدر در مکزیک

مقام های مکزیکی می گویند که اجساد ۹ نفر را در شهر نوئوو لاردو در نزدیکی مرز آمریکا کشف کرده اند که از پلی آویزان شده بودند.

بر روی این اجساد - ۵ مرد و چهار زن- آثار شکنجه دیده شده است و در پلاکارتی در کنار آنها بوده، نوشته شده که آنها متعلق به گروه گالف کارتل، شبکه بزرگ قاچاق مواد مخدر بوده اند که در درگیری با گروه رقیب زتاس کشته شده اند.

بین کارتل های مواد مخدر در مکزیک برای به دست آوردن کنترل راه های ارتباطی قاچاق مواد مخدر به آمریکا درگیری های خونینی رخ می دهد.

روز گذشته نیز دادستان های مکزیک گفتند که دو خبرنگاری که در وراکروس یکی از ایالتهای شرقی مکزیک مفقود الاثر شده بودند، در همین ایالت کشته شده اند.

به گفته آنها گروه های جنایتکار عامل قتل این دو نفر بوده اند.