اعتصاب کارکنان آژانس کار و امداد سازمان ملل متحد

براساس گزارش های دریافتی از اردن، کارکنان سازمان ملل که وظیفه ارائه خدمات اولیه به بیش از دو میلیون پناهنده فلسطینی در این منطقه را برعهده دارند، در اعتراض به دستمزدهای پرداختی و برای به دست آوردن شرایط زندگی بهتر دست به اعتصاب زده اند.

گفته شده اکثر 7 هزار نفری که در این آژانس کار می کنند، دست به اعتصابی نامحدود زده اند.

به گفته خبرنگاران این اعتصاب به شدت بر ارائه خدمات بهداشتی، آموزشی و سایر کمک های سازمان ملل به پناهندگان فلسطینی که در اردوگاههای اردن مستقر هستند تاثیر خواهد گذاشت.