اعتراض به حذف نام 'خلیج فارس' در نقشه گوگل

شورای ملی ایرانیان آمریکا، از گوگل خواسته است که در نقشه های خود دوباره از نام خلیج فارس استفاده کند.

تریتا پارسی، مدیر این شورا می گوید که گوگل با حذف نام خلیج فارس، از یک جنجال سیاسی فاصله نگرفته، بلکه به چنین جنجالی دامن زده است.

سرویس نقشه های گوگل، به تازگی نام خلیج فارس را از نقشه خود حذف کرده است.

گوگل دلیل این کار را کم کردن مشکلاتی عنوان کرده است که بین ساکنان دو سوی خلیج فارس بر سر نام این آبراه وجود دارد.