چهار روز تعطیلی کمتر در پرتغال در ادامه برنامه های ریاضت اقتصادی

تعطیلات رسمی در پرتغال از ۱۴ روز به ۱۰ روز کاهش پیدا خواهد کرد.

این تصمیم دولت برای کاهش هزینه ها و در راستای برنامه های ریاضت اقتصادی صورت گرفته است.

از سال ۲۰۱۳، به مدت ۵ سال، دو روز از تعطیلات مذهبی و دو روز از تعطیلات عمومی کاسته خواهد شد.

گزارش شده در انتخاب دو روزی که تعطیلات مذهبی هستند، پرتغال با مقام های واتیکان مشورت کرده است.

پیشتر دولت پرتغال برای حل مشکلات اقتصادی اش، حقوق کارمندان را کاهش داده و مالیات را افزایش داده بود.

پرتغال سال گذشته موفق شد بر سر طرح نجات مالی ۷۸ میلیارد یورویی با اتحادیه و بانک مرکزی اروپا، و همچنین صندوق بین المللی پول به توافق دست یابد.

این کشور اخیرا همچنین گزارشی از برنامه های کاهش هزینه هایش منتشر کرد.

مقامات پرتغال امیدوارند کاهش تعداد روزهای تعطیل باعث افزایش رقابت و تقویت فعالیت های اقتصادی شود.