درخواست برای انتقال زندانیان فلسطینی به بیمارستان

سازمان صلیب سرخ از دولت اسرائیل خواسته است تا به شش زندانی فلسطینی که اعتصاب غذا کرده اند اجازه دهد برای مراقبت پزشکی به بیمارستان انتقال یابند.

این افراد بدون حکم قضایی و ایراد رسمی اتهام و صرفا بنا بر ملاحظات امنیتی در "بازداشت اداری" بوده و در اعتراض به شرایط خود از دو ماه پیش تا کنون دست به اعتصاب زده اند.

مقامات اسرائیلی گفته اندکه اقداماتی را برای پایان گرفتن اعتصاب غذا به جریان انداخته اند.