ادای شهادت بازماندگان کشتار برویک

دادگاه محاکمه آندرس برویک، قاتل نروژی که در جزیره‌ای نزدیک اسلو کشتاری به راه انداخت، برای نخستین بار به اظهارات بازماندگان حادثه گوش فرا داد.

تونیه برنا، که سازمان‌دهنده اردوی جوانان حزب کارگر بود، گفت که در ابتدا تصور کرده که شلیک‌های برویک ترقه و آتش‌بازی بوده‌اند.

او گفت سپس برای کمک به دو نفر که گلوله مجروحشان کرده بود می‌دود و در همین حین می‌شنیده است که چگونه دیگران این سو و آن سو فرومی‌افتند.

آقای برویک به قتل هفتاد و هفت نفر در ژوئیه گذشته اعتراف کرده است.

برویک در روز ۲۲ ژوئیه سال گذشته، در لباس مبدل پلیس، یک خودروی بمبگذاری شده را در نزدیکی ادارات دولتی در اسلو منفجر کرد که به مرگ هشت نفر انجامید.

وی پس از این حمله به جزیره اوتویا، محل برگزاری اردوی تابستانی جوانان حزب حاکم نروژ رفت و تعداد زیادی از شرکت‌کنندگان در این اردو را به گلوله بست که طی آن ۶۹ نفر کشته شدند.