صدمین سفر استانی محمود احمدی نژاد

محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران به استان خراسان سفر می کند تا در یکصدمین سفر استانی خود به مدت شش روز در این منطقه شمالشرقی ایران حضور یابد.

آقای احمدی نژاد روز پنجشنبه ۲۱ اردیبهشت (۱۰ مه) در راس هیات دولت به خراسان سفر می کند و طی مدت حضور خود از شهرهای مختلف این استان بازدید و بنا بر رسم دیگر سفرهای استانی اش با ساکنان این مناطق دیدار خواهد کرد.

با وجود انتقادهای بسیار از هزینه های بالای سفرهای استانی رئیس جمهوری ایران، او در هفت سال گذشته به طور مرتب از استان های مختلف بازدید کرده و در میان روسای جمهور ایران رتبه نخست "سفر استانی" را کسب کرده است.

منتقدان می گویند که علاوه بر هزینه های امنیتی و اجرایی این سفرها، در علم مدیریت نوین نیازی به مراجعه مستقیم برای کنترل بر اوضاع کشور نیست اما در برابر مدافعان این سفرها می گویند که حضور شخصی مقامات بلندپایه در شهرستان ها در بسیاری موارد موجب تسریع طرح های عمرانی و رابطه مستقیم میان دولتمردان و مردم می شود.