دزدان دریایی یکصد و سی هزار تن نفت را نزدیک سواحل عمان ربودند

دزدان دریایی به یک نفتکش حامل یکصد و سی و پنجهزار تن نفت خام حمله کرده و آن را ربوده اند.

به گفته منابع کشتیرانی، این حادثه در سواحل عمان در منطقه دریای عرب، واقع در شمال اقیانوس هند، روی داده و دزدان دریایی نفتکش اسمیرنی را با خود برده اند.

شرکت مالک این کشتی ثبت شده در لیبریا گفته است اولویت اصلی امنیت و بازگشت خدمه کشتی و حفاظت از محموله آن است.