'تخمین سازمان ملل از بحران کمبود آب کمتر از میزان واقعی است'

سازمان بهداشت جهانی وابسته به سازمان ملل می گوید که این سازمان به طور قابل توجهی ابعاد بحران آب آشامیدنی در جهان را کمتر از میزان واقعی تخمین زده است.

بان کی مون دبیر کل سازمان ملل در ماه مارس گفت فقط ۸۰۰ میلیون نفر هنوز به آب آشامیدنی سالم دسترسی ندارند.

اما سازمان بهداشت جهانی به بی بی سی گفته است که این بدان معنی نیست که آب چاه یا لوله کشی ایمن است و احتمال آلودگی مقدار زیادی از این آبها وجود دارد.

یکی از کارشناسان این سازمان گفت محاسبه اینکه چند نفر واقعا به آب سالم دسترسی ندارند غیرممکن است، اما می تواند تا چهار میلیارد نفر باشد یعنی بیش از نیمی از جمعیت جهان.